Historia

Det kommunala bostadsbolaget i Skara – Centrumbostäder i Skara AB – bildades på 1940-talet som bostadsstiftelsen Skarabostäder. Då hade bostadsförsörjningslagen antagits av riksdagen och enligt dess mening och anda skulle alla medborgare beredas goda bostäder till rimliga kostnader.
Under efterkrigstiden intensifierades den stora strukturomvandling inom jordbruket och industrin som hade till följd att en stor inflyttning skedde till städerna. Bostadsbristen blev som en naturlig följd stor i städer och tätorter. Bostadsstandarden var låg och i många fall också osund, framför allt för arbetarklassen i städerna men också på landsbygden.
Städer och kommuner ställde upp på bostadsförsörjningslagens krav med att sköta planering och markförsörjning medan staten garanterade finansiering. Den 13 juni 1947 beslutade stadsfullmäktige i Skara att en kommunal bostadsstiftelse skulle bildas.
Den första styrelsen i denna bostadsstiftelse i Skara blev emellertid inte tillsatt förrän ett år senare, 1948. Ordförande i den första styrelsen var Rudolf Andersson. Han var seminarievaktmästare men också stadsfullmäktiges ordförande. Han blev också vald till verkställande ledamot i den nya bostadsstiftelsen. Han stannade kvar på den posten till sin bortgång 1951.

Domprostgärdet

Stiftelsen erbjöds 1950 att förvärva mark på Domprostgärdet, nuvarande tomten 2 i kv. Prelaten samt tomt nr 2 i kv. Diakonen. Ritningar utfördes av dåvarande stadsarkitekten Drott Gyllenberg.
I november samma år slöts avtal med byggnadsfirman Magnusson och Linnarsson i Skara för byggnadsarbetet vid det planerade projektet för omkring 1,7 miljoner kronor. Det kan för övrigt noteras att de två Skarabyggmästarna inför detta stora uppdrag köpte sin första byggkran, den tredje i landet vid denna tid och kostade 100 000 kronor i inköp.
Detta lokala företag byggde under 40 år c:a 1 000 lägenheter i Skara.

68 lägenheter

Stiftelsens första byggprojekt omfattade 68 lägenheter, 10 om ett rum och kokvrå, 12 om två rum och kök, 34 om tre rum och kök samt 12 om fyra rum och kök. 24 lägenheter hade försetts med uthyrningsrum. Bygget inleddes 1951 och den första inflyttningen ägde rum i ett 10-tal lägenheter i februari 1952. Den totala byggkostnaden uppgick till drygt 2,7 miljoner kronor och i den summan ingick tomtkostnader och ersättning för gatu- och avloppsanläggningar.
I maj 1952 anställdes fastighetsskötare, Hilding Kristensson.

Stor efterfrågan

Bostadsbristen i 1950-talets Sverige var stor, särskilt i storstäderna, men också i mindre städer. När de 68 lägenheterna på Dimprostgärdet annonserades ut i ortspressen anmälde sig 260 bostadssökande och de flesta av dem uttryckte önskan om två rum och kök. Det stora intresset kan också, enligt jubileumsskriften vid Centrumbostäders 50-årsjubileum 1997, ha berott på att styrelsen redan från starten enhälligt beslutat att alla lägenheter med god marginal skulle överskrida det vid denna tid gällande kravet på bostadsstandard.
Bostadsbristen var också en orsak till att flera företag och institutioner, verksamma i Skara, ansökte hos bostadsbolaget om ett antal bostäder för sina anställda.
Andra etappen med 19 nya lägenheter och tredje med 89 lägenheter, garage och panncentral i kv. Prelaten beslutades 1953 respektive 1954 med Magnusson & Linnarsson som huvudentreprenör.

Stiftelsen Skaratvätt

En särskild stiftelse bildades 1954 för maskintvättstuga för självtvätt och den anläggningen inrymdes i panncentralen. Men denna form av tvättstuga blev inte långlivad. Den gick med vinst under endast ett år och i början av 1960-talet kom allt oftare önskemål från hyresgästerna om en annan ordning för tvätten. Man ville hellre ha automattvättstugor. Skaratvätts verksamhet avvecklades och stiftelsen upplöstes 1964.

Utbyggnad, fusion och namnbyte

Utbyggnaden av bostäder fortsatte i stiftelsens regi i kv. Prelaten och Abboten. Olika byggmästare anlitades och företagsnamn som AB Harry Sjögren, Borås, och Erik L Dahls Byggnads AB, Falköping, förekommer i historiken.
Inför kommunsammanslagningen den 1 januari 1971 fattades beslut 1970 om fusion mellan stiftelserna Skarabostäder och Vallebostäder. Mellan 1955 och 1964 hade Vallebostäder byggt 63 bostäder.
1970-talet innebar för övrigt ett intensivt bostadsbyggande. Omkring 1970 planerades höghusbebyggelse, som dock aldrig blev av i kv. Biskopen. 1979-81 byggdes stort antal småhus. I april 1979 antogs en totalentreprenad för byggnadsföretagen Anders Diös AB, Karlstad, och Armerad Betong Vägförvaltningar AB, Karlstad, för uppförande av 68 lägenheter i småhus, tre gemensamhetsbyggnader med skyddsrum samt garage för 13, 6 miljoner kronor. Samtidigt beslutade styrelsen genomföra en byggnation av 21 hyreslägenheter för 2,7 miljoner kronor.
1981 var nästa stora projekt, 53 hus med Skånska Cement som entreprenör, aktuellt till en kostnad av c:a 12 miljoner kronor.
1984 ändrades stiftelsens namn till Centrumbostäder i Skara. Mellan 1978 och 1993 skedde förvaltningen av bostadsbeståndet gemensamt med HSB. Från den 1 januari 1994 övertogs förvaltningen av kommunens fastighetskontor och personalen anställdes av kommunen.

Bostadsöverskott

Efter många år av ständig efterfrågan på bostäder fann bostadsstiftelsens styrelse i början av 1980-talet att man stod inför en helt ny situation – hyresförluster och tomma lägenheter. Rapporterna om detta förhållande kom mitt i en intensiv period av utökning av bostadsbeståndet. I september 1981 beslutade styrelsen att för det senaste byggprojektet minska lägenhetsytor och utbyggnadstakt för Skaraberg. Ett bekymmer i exploateringen av Skaraberg var att fjärrvärmeprojektet inte hade motsvarat förväntningarna. Det kunde inte byggas ut som planerats. Skarabergsområdet skulle enligt planerna tätbebyggas för c:a 4 000 personer men genom vikande konjunkturer och negativ befolkningsutveckling blev omfattningen mindre än hälften. Värmeproduktionen blev för dyrbar och så småningom överläts panncentralen till Skara kommun för att drivas av kommunens elverk, sedermera Skara Energi AB.

Försäljning, upprustning

I mars 1984 fattades två betydelsefulla beslut i Centrumbostäders historia, nämligen att sälja en stor del av bostadsbeståndet och att detta skulle kvittas mot entreprenadarbete på kvarvarande bestånd för motsvarande summa, c:a 20 miljoner kronor. De berörda fastigheterna låg inom kv. Biskopen, Skaraberg och Vallebostäder. Köpare var Skånska Cementgjuteriets bostadsbolag Fastighetsbolag Betongblandaren. Stiftelsens bostadsbestånd minskade med c:a 250 lägenheter från 542 till 291.

Inget byggstopp

Även om överskott rådde på bostadsmarknaden i Skara i likhet med de flesta andra kommuner i samma storlek nyproducerades lägenheter. Under en tioårsperiod, 1983-1993, färdigställdes sammanlagt 717 lägenheter i Skara. 1991-93 byggdes i genomsnitt 18 småhus per år. Antalet hushåll mellan 1970 och 1990 ökade med 85 st.

Stiftelse blir aktiebolag

1991 beslutades om överlåtelse av några fastigheter, direktägda av Skara kommun, till stiftelsen – Jarlen, Munin och Getingen för 6,8 miljoner kronor. Samtidigt hemställde stiftelsens styrelse om övergång till aktiebolagsform och den skedde 1 januari 1992.
Namnet blev då Centrumbostäder i Skara AB.
De två största bostadsområdena i Skara i bolagets ägo 2004 är kvarteren Prelaten och Abboten, nordost om Fornbyn. Centrumbostäder äger dessutom ett antal mindre fastigheter utspridda i Skara tätort liksom daghem och fritidshem.

Fastighetsbeståndet ökar

2004 förvärvade Centrumbostäder dels Husaren i Axvall, Stenumsvägen 23 och Skaravägen 19 B, els Ardala 2:13, Stationsgatan 23-29 och Lönnegatan 1 A-K. Boendet är lämpligt för äldre. Bostäderna kommer att användas som tidigare, d v s i samarbete med omsorgskontoret.
Antalet lägenheter inom Centrumbostäder i Skara AB var 2004 c:a 350 lägenheter och 45 studentrum.

Sammanställt av Ulla Nordmark