Kvarteret Månglaren

Bygglovet på kvarteret Månglaren gällande ett LSS boende och ett korttidsboende har överklagats till Mark och miljödomstolen. Projektet har försenats med minst ett år. Planerad byggstart var från början sommaren 2015.